Lakossági tájékoztató

Az építésügyi hatósági eljárásokkal kapcsolatos helyi- és országos szintű jogszabályváltozásokról


A közigazgatásban zajló átfogó átalakítás jelentős változásokat hozott az építésügyi jogszabályok, és a hatósági jogalkalmazás területén. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása lehetőséget adott az önkormányzatoknak, hogy a korábbi joggyakorlattól eltérően immár közvetlen módon, a polgármester nevében eljárva közreműködhessenek az egyedi építési ügyek elbírálásában.

 

Az új településképi eljárások bizonyos szabályait a magasabb szintű jogszabályok (a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend.) tartalmazzák, a helyi rendeletben az alkalmazási körök és egyes működési és eljárási szabályok kerültek megállapításra.

 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése e tárgyban megalkotta a településkép védelméről és a Győri Tervtanácsról szóló 39/2012. (XII.19.) önkormányzati rendeletét, mely 2013. január 1-jétől hatályos.

 

A településképi véleményezési eljárás


Az új eljárás bevezetése lehetőséget ad a polgármester számára, hogy egyes külön jogszabályokban meghatározott, építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységről véleményt adjon, még az építésügyi hatósági engedélyezési eljárások lefolytatását megelőzően. Véleményét az önkormányzat főépítészének vagy tervtanácsának álláspontjára alapozva fogalmazza meg.

 

Amennyiben a polgármester a tervezett építési tevékenység megvalósításának engedélyezését településképi véleményében nem javasolja, úgy az építésügyi hatóság az építési engedély iránti kérelmet elutasítja. A polgármester döntése ellen kizárólag az építésügyi hatósági határozat ellen benyújtott fellebbezéssel lehet jogorvoslati eljárást kezdeményezni.

 

A kérelmező a kérelmét papíralapon nyújtja be, és a véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt elektronikus formában az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított (ÉTDR) tárhelyre feltölti, melyhez a polgármesternek - a külön jogszabályban meghatározott módon - hozzáférést biztosít.

 

A helyi rendelet részletesen szabályozza a véleményezésre kerülő tervek bírálati szempontjait, valamint kitér a benyújtandó tervdokumentáció kötelező tartalmi elemeire.

 

A polgármester 15 napos határidejű eljárásban ad véleményt, amennyiben a véleményadás határidejét nem tartja be, a véleménye engedélyezésre javasoltnak tekintendő.

 

A polgármesteri vélemény az építési engedélykérelemhez kötelezően csatolandó. A véleményezendő tervek körét az 1. sz. melléklet részletesen tartalmazza. A véleményezési eljárás illeték- és szolgáltatási díjmentes.

 

Településképi bejelentési eljárás


Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a településképi véleményezési eljáráson túl a településképi bejelentéséi eljárás jogintézményét is elfogadta és bevezette, amely alapján az önkormányzat rendeletében meghatározhatja azon építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységek körét, amelyek településképi szempontból önkormányzati kontrollt igényelnek. Bejelentési eljárást kell lefolytatni fentiek mellett a reklámtartó építmény-elhelyezések és rendeltetésmód változtatások tekintetében is.

 

A településképi bejelentési eljárást az ügyfél a polgármesternél kezdeményezi. Az ügyfél által bejelentett tevékenység akkor kezdhető meg, ha a települési önkormányzat polgármestere a tevékenység végzését önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint 8 napon belül nem tiltotta meg. A tudomásulvételről a bejelentőt igazolás megküldésével értesíti a polgármester, mely igazolás meghatározott időtartamra szól.

 

A településképi bejelentési eljárás keretében a polgármester önkormányzati jogkörben jár el, döntésével szemben a közgyűléshez lehet fellebbezni. A bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység folytatását a polgármester ellenőrzi. A véleményezendő tevékenységek körét a 2. sz. melléklet részletesen tartalmazza.

 

A bejelentési eljárás során 3000 Ft értékű általános eljárási illeték megfizetése szükséges.

 

Településképi kötelezési eljárás


Az önkormányzat településképi kötelezés formájában elrendelheti a településképet rontó reklámok, cégérek megszüntetését, az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységgel járó, vagy építési tevékenységgel nem járó rendeltetésváltozás esetén a rendeltetésmódosítás megszüntetését, ha az nem felel meg a településrendezési eszközben foglaltaknak, és a helyi építészeti értékvédelemmel összefüggő kötelezettségek teljesítését.

 

A megváltozott jogszabályokat tartalmazó Kormányrendelet és Önkormányzati rendelet, továbbá a bejelentkezéshez szükséges adatlapok a www.gyor.hu honlapon elérhetők és letölthetők. A jogszabály-változásokkal és ügyintézéssel kapcsolatban a Győr Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Osztályának Főépítészi Csoportja (Győr, Városház tér 1., telefon: 500-247) ad bővebb tájékoztatást.

 

1. sz. melléklet

 

Településképi véleményezési eljárás esetei

Főépítész álláspontja alapján:

a) valamennyi olyan épület és épületegyüttes esetén rendeltetéstől függetlenül, amely bruttó alapterülete meghaladja 200 m2-t, de nem haladja meg az 1000 m2-t,

b) önálló reklámtartó építmény, melynek a mérete az építési, bővítési, településképet érintő átalakítási tevékenység után meghaladja

ba) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m magasságot,

bb) beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot,

c) helyi egyedi védelem alatt álló építmény szomszédságában lévő építmény esetében,

d) városképi területi védelem alá tartozó területen lévő építmény esetében, valamint

e) közterületen vagy közlekedési területen lévő építmény esetében.

 

Tervtanács álláspontja alapján:

a) valamennyi olyan épület és épületegyüttes esetében rendeltetéstől függetlenül, amely bruttó alapterülete meghaladja az 1000 m2-t,

b) valamennyi olyan épület és épületegyüttes esetében rendeltetéstől és alapterülettől függetlenül, amely hasznos szintterülete meghaladja az 1000 m2-t,

c) helyi egyedi védelem alatt álló építmény átalakítása, bővítése esetében,

d) tömbtelek építménye esetében,

e) háromnál több rendeltetési egységet tartalmazó építmény esetében, valamint

f) műemléki jelentőségű területen lévő építmény esetében.

 

2. sz. melléklet

 

Településképi bejelentési eljáráshoz kötött építési tevékenységek:

Településkép szempontjából meghatározó területeken

 1. Meglévő legalább 300 m2 alapterületű építmény utólagos hőszigetelése, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.

Védett területen, műemléki környezetben, műemléki jelentőségű területen lévő építményre, valamint védett értékre vonatkozóan

 1. Építmény átalakítása, részleges bontása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik.
 2. Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.
 3. Utcabútor építése.
 4. Vállalkozást népszerűsítő feliratot és más grafikai megjelenítést tartalmazó építmény építése, átalakítása, bővítése, megváltoztatása.
 5. Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.
 6. Utcai kerítés építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.
 7. Napenergia-kollektor, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru- és pénzautomata, kerékpártartó, zászlótartó építményen vagy építményben való elhelyezése.
 8. Előkertben vagy oldalkertben elhelyezendő 12 m2-nél nagyobb kerti építmény építése, meglévő bővítése vagy átalakítása.
 9. Bármilyen közterületi építmény.

10.  Minden építménynek nem minősülő, de huzamos emberi tartózkodásra alkalmas mobil eszköz (konténer, lakókocsi stb.) 30 napot meghaladó időtartamra terjedő letelepítése esetében.

Kertvárosi, kisvárosi és nagyvárosi karakterű területeken

 1. 1. Építmény tetőterének részleges vagy teljes beépítése, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik.

A helyi építési szabályzatban meghatározott lakó és vegyes területfelhasználású övezetek és a hozzájuk kapcsolódó közterületek, zöldterületek valamint közúti közlekedési övezetek esetében

 1. Meglévő - legalább 3 rendeltetési egységet magában foglaló - építmény utólagos hőszigetelése, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.
 2. A kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet.
 3. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után meghaladja a 25 nettó m3 térfogatot, de nem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot vagy 4,5 m gerincmagasságot.
 4. Utcabútor építése.
 5. Vállalkozást népszerűsítő feliratot és más grafikai megjelenítést tartalmazó 2 m2-nél nagyobb építmény építése, átalakítása.
 6. A telek természetes terepszintjének építési tevékenységgel összefüggő, 1,0 m-nél nem nagyobb mértékű, végleges jellegű megváltoztatása.
 7. Támfal építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, amelynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett alsó terepszinttől számított 1,5 m magasságot.
 8. Előkertben vagy oldalkertben elhelyezendő 12 m2-nél nagyobb kerti építmény építése, meglévő bővítése vagy átalakítása.
 9. Minden építménynek nem minősülő, de huzamos emberi tartózkodásra alkalmas mobil eszköz (konténer, lakókocsi, stb.), 30 napot meghaladó időtartamra terjedő és valamilyen emberi tevékenység céljára (raktározás, árusítás) szolgáló letelepítése esetében.

10.  Amikor a településrendezési eszköz a szabályozással érintett terület sajátosságai alapján előírja.

A helyi építési szabályzatban meghatározott mezőgazdasági kertes övezetek esetében

 1. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után meghaladja a 25 nettó m3 térfogatot, de nem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot vagy 4,5 m gerincmagasságot.

A helyi építési szabályzatban meghatározott gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató övezetek esetében

 1. A kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet.

 

Településképi bejelentési eljáráshoz kötött reklámelhelyezések:

Műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben, védett területen, valamint védett értékre vonatkozóan

 • utcabútor,
 • bármilyen reklámhordozó, reklám, valamint
 • cégér, cégfelirat, üzletfelirat,
  • a 21. § (2) bekezdés szerinti fényreklám, továbbá

a településkép szempontjából meghatározó területen

 • utcabútor,
 • fényreklám,
 • falfestés,
 • CityBoard, és
 • a 65. § (4) bekezdése szerinti eszköz elhelyezésekor.

Településképi bejelentési eljárás rendeltetésmódosítás esetén:

 1. önálló rendeltetési egység számának változása esetén,
 2. amennyiben lakás rendeltetése változik, vagy egyéb rendeltetésű építmény rendeltetése lakás rendeltetésre módosul,
 3. garázs rendeltetésének megváltoztatása esetén,
 4. szállás rendeltetéssé módosítása esetén, valamint
 5. amennyiben egyéb rendeltetésű építmény rendeltetése módosul és az új rendeltetés szerinti használat a korábbi rendeltetéshez képest a jogszabályi előírásoknak megfelelően többlet-parkolóhely kialakítását teszi szükségessé, vagy lakóövezetben zavaró hatású.

 

A Településkép védelméről

Az önkormányzat 1/2018. (I. 26.) rendelete és mellékletei innen elérhetők

 

Csatolás:

Vissza
Fel
Normál