×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu

Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

Lakossági tájékoztató

Az építésügyi hatósági eljárásokkal kapcsolatos helyi- és országos szintű jogszabályváltozásokról

A veszélyhelyzet ideje alatt fennálló változások

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020.(IV.22.) Korm. rendelet 2. §-a értelmében a veszélyhelyzet fennállása alatt szakmai konzultáció csak elektronikus úton tartható, illetve településképi vélemény, településképi bejelentési eljárás iránti kérelem csak elektronikus úton nyújtható be.


A településképi véleményezési, a településképi bejelentési eljárás – a hatósági bizonyítvány iránti kérelmet beleértve -, illetve szakmai konzultáció iránti kérelmek a szükséges mellékletekkel együtt a telepuleskep@gyor-ph.hu e-mail címre küldendők. A településképi véleményezési eljárás iránti kérelmet a mellékletekkel együtt az ÉTDR rendszerbe történő feltöltéssel is be kell nyújtani.

 

Hatósági bizonyítvány igénylése esetén, illetve a településképi bejelentési eljárás során
3000,-Ft értékű általános eljárási illeték megfizetése szükséges. Az illeték befizetése banki átutalással teljesíthető az OTP bank által vezetett 11737007-15466004-13010009 számú hatósági eljárási illeték beszedési számlára.

 

A településképi eljárások bizonyos szabályait magasabb szintű jogszabály (a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) tartalmazza, a helyi rendeletben az alkalmazási körök és egyes működési és eljárási szabályok kerültek megállapításra. A kormányrendelet 2020. március 18-tól hatályos módosítása értelmében a polgármester rendeltetést is igazoló hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy az építési engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött, 2012. december 31. után épített építmény felépült, valamint az építmény, az építményen belüli rendeltetési egység rendeltetésének megváltoztatásáról.

 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése e tárgyban megalkotta a településkép védelméről szóló 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendeletét, mely 2018. január 26-tól hatályos.

 

A megváltozott jogszabályokat tartalmazó Kormányrendelet és Önkormányzati rendelet, továbbá a bejelentkezéshez szükséges adatlapok a www.gyor.hu honlapon elérhetők és letölthetők. A jogszabály-változásokkal és ügyintézéssel kapcsolatban a Győr Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztályának Főépítészi Csoportja (Győr, Városház tér 1., telefon: 500-247) ad bővebb tájékoztatást.


Szakmai konzultáció

 

A szakmai konzultáció iránti kérelemhez két példányban

legalább vázlattervi szintű tervdokumentáció csatolandó, melynek részei:

a) helyszínrajz parkolómérleg-számítással,

b) utcakép ábrázolása,

c) tömegvázlat,

d) alaprajz,

e) metszetek, valamint

f) homlokzati rajz.

 

A szakmai konzultációról készült emlékeztetőbe foglalt nyilatkozat az adott ingatlanra vonatkozik, annak betartásával az emlékeztető hatálya alatt bárki megvalósíthatja a tervezett építési tevékenységet. A szakmai konzultációról készült emlékeztető alapján annak elkészültétől számított 10 évig valósítható meg a tervezett építési tevékenység, kivéve ha jogszabály alapján más eljárás is lefolytatandó, mivel ez esetben a szakmai konzultáció alapján készült emlékeztetőben foglaltak ezen eljárásban hozott végleges vagy jogerős döntésig bírnak kötőerővel.

 

Településképi véleményezési eljárás

 

A településképi véleményezési eljárás lehetőséget ad a polgármester számára, hogy egyes külön jogszabályokban meghatározott, építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységről véleményt adjon, még az építésügyi hatósági engedélyezési eljárások lefolytatását megelőzően. Véleményét az önkormányzat főépítészének vagy tervtanácsának álláspontjára alapozva fogalmazza meg.

 

Amennyiben a polgármester a tervezett építési tevékenység megvalósításának engedélyezését településképi véleményében nem javasolja, úgy az építésügyi hatóság az építési engedély iránti kérelmet elutasítja. A polgármester döntése ellen kizárólag az építésügyi hatósági határozat ellen benyújtott fellebbezéssel lehet jogorvoslati eljárást kezdeményezni.

 

A helyi rendelet részletesen szabályozza a véleményezésre kerülő tervek bírálati szempontjait, valamint kitér a benyújtandó tervdokumentáció kötelező tartalmi elemeire.

 

A polgármester 15 napos határidejű eljárásban ad véleményt, amennyiben a véleményadás határidejét nem tartja be, a véleménye engedélyezésre javasoltnak tekintendő.

 

A polgármesteri vélemény az építési engedélykérelemhez csatolandó. A véleményezendő tervek körét az 1. sz. melléklet részletesen tartalmazza. A véleményezési eljárás illeték- és szolgáltatási díjmentes.

 

Településképi bejelentési eljárás


A településképi bejelentéséi eljárás alapján az önkormányzat rendeletében meghatározhatja azon építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységek körét, amelyek településképi szempontból önkormányzati kontrollt igényelnek. Bejelentési eljárást kell lefolytatni fentiek mellett a reklámelhelyezések és rendeltetésmódosítások tekintetében is.

 

A településképi bejelentési eljárást az ügyfél a polgármesternél kezdeményezi. Az ügyfél által bejelentett tevékenység akkor kezdhető meg, ha a települési önkormányzat polgármestere a tevékenység végzését önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint 15 napon belül nem tiltotta meg. A tudomásulvételről a bejelentőt határozat megküldésével értesíti a polgármester.

 

A településképi bejelentési eljárás keretében a polgármester önkormányzati jogkörben jár el, döntésével szemben a közgyűléshez lehet fellebbezni. A bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység folytatását a polgármester ellenőrzi.

 

A bejelentési eljárás során 3000,- Ft értékű általános eljárási illeték megfizetése szükséges.

 

hatósági bizonyítvány


A polgármester kérelemre, amennyiben az építmény az országos építésügyi követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak megfelel, szükség szerint helyszíni szemle alapján - az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából - rendeltetést is igazoló hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy az építési engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött, 2012. december 31. után épített építmény felépült.

 

A polgármester kérelemre, amennyiben a rendeltetésmódosítás az örökségvédelmi vagy a rendeltetésmódosítási hatóság engedélyéhez nem kötött, és az építmény, az építményen belüli rendeltetési egység az országos építésügyi követelményeknek, valamint a helyi építési szabályzatnak megfelel, - az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából - hatósági bizonyítványt állít ki az építmény, az építményen belüli rendeltetési egység rendeltetésének megváltoztatásáról.

 

Az eljárás során 3000,- Ft értékű általános eljárási illeték megfizetése szükséges.

 

Településképi kötelezési eljárás


Az önkormányzat településképi kötelezés formájában elrendelheti a településképet rontó reklámok, cégérek megszüntetését, az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységgel járó, vagy építési tevékenységgel nem járó rendeltetésváltozás esetén a rendeltetésmódosítás megszüntetését, ha az nem felel meg a településrendezési eszközben foglaltaknak, és a helyi építészeti értékvédelemmel összefüggő kötelezettségek teljesítését.

 

Településképi kötelezési eljárás kerül lefolytatásra:

a) a településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése esetén,

b) a településképi bejelentés elmulasztása esetén,

c) a településképi bejelentési eljárás során meghozott döntéstől eltérő végrehajtás esetén, valamint

d) a rendeletben meghatározott valamely településképi követelmény megszegése esetén.

 

A Településkép védelméről

Az önkormányzat 1/2018. (I. 26.) rendelete és mellékletei innen elérhetők

 

Csatolás:

Vissza
Fel
Normál