×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu

Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

Időközi választás kiírása

Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB, vagy Választási Bizottság) - a 2011. február hó 15. napján tartott ülésén - időközi választás időpontjának kitűzése tárgyában meghozta a következő határozatot: Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága a győri 4. számú egyéni választókerületben tartandó időközi választás időpontját 2011. április 17. napjára (vasárnapra) tűzi ki, és a választás határnapjait az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottságánál (9021 Győr, Városház tér 1.) kell előterjeszteni úgy, hogy az a megtámadott határozat meghozatalától számított 2 napon belül - legkésőbb 2011. február hó 17. napján 16 óráig - megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

Indokolás:

I.

Győr Megyei Jogú Város 4. számú egyéni választókerületének képviselője Dr. Ottófi Rudolf 2011. február 7. napján elhalálozott. Halálával a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 2. § h) pontja értelmében önkormányzati képviselői megbízatása megszűnt.

II.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény20. § (5) bekezdése kimondja, hogy ha az egyéni választókerületi képviselő vagy a polgármester, főpolgármester megbízatása megszűnik, időközi választást kell kitűzni.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C törvény (a továbbiakban: Ve.) 115. § (1) bekezdése szerint az időközi választást az ok felmerülésétől számított 30 napon belül az illetékes választási bizottság tűzi ki. Az időközi választást a mandátum megüresedésétől számított négy hónapon belülre, a képviselő-testület feloszlatása vagy feloszlása esetén, három hónapon belülre kell kitűzni. Nem lehet időközi választást tartani az általános önkormányzati választások évében április 1-je és az általános választás napja között. Az időközi választásra az általános választás szabályait kell alkalmazni.

Az időközi választás időpontjának kitűzésére nyitva álló határidő 2011. március 9. napján jár le, azzal, hogy a választást a mandátum megüresedésétől számított négy hónapon belülre, azaz 2011. június 7-vel bezárólag kell kitűzni.

A hivatkozott jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a Választási Bizottság mérlegelve az időközi választás lehetséges időpontjait - különös tekintettel a Ve. 4. § (1) bekezdésében foglaltakra - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott és állapította meg az időközi választás határnapjait az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

III.

A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 105/A. § (2) bekezdés j) pontja alapozta meg.

A határozat a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseken túl a Ve. 14. § (1), a 15. § (3), a 20/E. § (1), a 21. § (4), a 25. § (2), a 38. § (1), a 40. § (1)-(2), a 42. § (6), a 45. § (2)-(3), a 46. § (3), az 59. § (3) bekezdésén, a 60. §-án, a 73. § (3), a 75. § (2)-(4), a 104. § (4), a 79. § (1)-(2), a 80. § (1)-(2), (4) és (5) bekezdésén, valamint a 4. § (3) bekezdésén, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 5/2010. (VII. 16.) KIM rendelet 6. § (1) bekezdésén alapul.

Győr, 2011. február hó 15. napján

Dr. Gál Miklós
 a HVB elnöke

A határozatot kapják:
1.) Irattár
2.) Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Iroda
3.) Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Iroda az Országos Választási Iroda vezetőjének értesítésére

1. számú melléklet

I. A választójogosultság nyilvántartása:

1.) 2011. március 2-6. között kerül sor a névjegyzék közszemlére tételére. A névjegyzék megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Győr, Árpád u. 36. szám alatti épületében, az Anyakönyvi, Személyi Adat és Lakcím-nyilvántartási Csoport I. emelet 4. számú helyiségében.

2.) 2011. március 2-6. között lehet kifogást benyújtani a névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt.

3.) 2011. március 3-ig kell értesítő megküldésével tájékoztatni a választópolgárokat a névjegyzékbe vételükről.

4.) 2011. április 15-én 16,00 óráig lehet igazolást kiadni. Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján lehet kérni. Az igazolás ajánlott levélben is kérhető, feltéve, hogy az az illetékes helyi választási irodához legkésőbb 2011. április 12-én megérkezik.

5.) 2011. április 15-én 16,00 óráig tekinthető meg a módosított névjegyzék a Polgármesteri Hivatal Győr, Árpád u. 36. szám alatti épületében, az Anyakönyvi, Személyi Adat és Lakcím-nyilvántartási Csoport I. emelet 4. számú helyiségében.

II. A választási szervek:

1.) 2011. április 1-jén 16,00 óráig lehet a Helyi Választási Bizottság elnökénél bejelenteni a Helyi Választási Bizottság megbízott tagjait, illetőleg a szavazatszámláló bizottság megbízott tagjait a Helyi Választási Iroda vezetőjénél.

2.) 2011. április 18-án a választási bizottság tagjai mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól, és erre az időre átlagbér illeti meg őket, amelyet a munkáltató fizet. A munkáltató a választási szerv tagját megillető bér megtérítését 2011. április 22-ig igényelheti a választási bizottság mellett működő választási irodától, a szavazatszámláló bizottság esetén a helyi választási irodától.

III. A választási kampány:

1.) 2011. február 15-től 2011. április 16-án 24,00 óráig tart a választási kampány.

2.) 2011. március 28-át követően lehet a közszemlére tett névjegyzék másolatát a jelölt, jelölő szervezet által írásban bejelentett igény alapján, díjfizetés ellenében, azonos feltételek mellett - legfeljebb szavazóköri bontásban - a jelölt, jelölő szervezet számára átadni.

3.) 2011. április 17-én kell a III/2. pont szerinti adatszolgáltatás adatait megsemmisíteni. Az erről készült jegyzőkönyvet 2011. április 20-ig át kell adni az adatszolgáltatónak.

4.) 2011. április 17-én 0 órától 19 óráig választási kampányt folytatni tilos.

5.) 2011. május 17-ig kell a választási plakátokat eltávolítani.

IV. A jelölés:

1.) 2011. március 3-ig kell az értesítővel együtt megküldeni az ajánlószelvényeket a választópolgároknak.

2.) 2011. március 18-án 16,00 óráig lehet jelöltet ajánlani, valamint jelölő szervezetet és jelöltet bejelenteni a Helyi Választási Bizottságnál.

3.) 2011. március 21-én 16,00 óráig kell megsemmisítenie a jelöltnek a be nem nyújtott ajánlószelvényeket, és erről jegyzőkönyvet kell készítenie. A jegyzőkönyvet 2011. március 24-én 16,00 óráig kell a Helyi Választási Bizottságnak átadnia.

4.) 2011. április 17-én kell az ajánlószelvényeket és a technikai nyilvántartást megsemmisítenie a Helyi Választási Irodának.

V. A szavazatok összesítése:

1.) legkésőbb 2011. április 18-án a Helyi Választási Bizottság a szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei alapján összesíti a szavazatokat és megállapítja a választási eredményt.

2.) 2011. április 20-án 16,00 óráig tekinthető meg a szavazóköri jegyzőkönyvek egy példánya a Helyi Választási Irodán.

3.) 2011. július 16-ig kell megőrizni a szavazólapokat a polgármesteri hivatalban, illetőleg a választás eredményével összefüggő kifogás esetén, az ügy jogerős lezárásáig.

4.) 2011. július 16-a után kell megsemmisíteni a választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével.

5.) 2011. július 16-át követően kell átadni a jegyzőkönyvek első példányát az illetékes levéltárnak.

Vissza
Fel
Normál