×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu

Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

236/2014. (VIII. 18.) HVI határozat - a jelölt- és listaállításhoz szükséges ajánlások számának megállapításáról

Győr Megyei Jogú Város

Helyi Választási Iroda Vezetőjének

236/2014. (VIII. 18.) számú határozata

 

 

Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Iroda Vezetője (a továbbiakban: HVI Vezető) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva az egyéni választókerületi jelöltté és a polgármesterjelöltté váláshoz szükséges ajánlások számának megállapítása tárgyában meghozta a következő

 

határozatot:

 

A HVI Vezetője megállapítja a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán az egyéni választókerületi jelöltté és a polgármesterjelöltté válásához szükséges ajánlások számát, melyet az egyéni választókerületi jelölt vonatkozásában a határozat 1. számú melléklete tartalmaz, a polgármesterjelölt vonatkozásában a határozat 2. számú melléklete tartalmaz.

 

A határozat ellen kifogást lehet benyújtani a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottságához. A kifogást Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Iroda Vezetőjénél (9021 Győr, Városház tér 1.) kell előterjeszteni úgy, hogy az a jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon - azaz 2014. augusztus hó 21. napján 16,00 óráig - megérkezzen.

Kifogást a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

A kifogást írásban - személyesen, levélben (9021 Győr, Városház tér 1.), telefaxon (96/500-160) vagy elektronikus levélben (valasztas@gyor-ph.hu) eljuttatva - lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell

a)      a jogszabálysértés megjelölését,

b)      a jogszabálysértés bizonyítékait,

c)      a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

d)      a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A kifogás illetékmentes.

 

Indokolás:

 

I.

 

A Ve. szerint az egyéni választókerületi jelöltté, valamint a polgármesterjelöltté váláshoz szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző ötvennyolcadik napot követő munkanapon.

A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző ötvennyolcadik napi adatai alapján kell megállapítani. A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

A köztársasági elnök a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását 2014. október 12. napjára tűzte ki, így az azt megelőző ötvennyolcadik nap 2014. augusztus 15-ére, az azt követő munkanap 2014. augusztus 18-ára esik.

 

Az egyéni választókerületekben a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok száma a központi névjegyzéknek a 2014. augusztus 15-i napi adattartalma alapján került megállapításra, amelyet az 1. sz. melléklet tartalmaz.

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése kimondja, hogy az egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell meghatározni.

A fent hivatkozott törvény 9. § (3) bekezdésének c) pontja szerint a 100 000-nél több lakosú település esetén polgármesterjelölt az, akit a legalább 500 választópolgár jelöltnek ajánlott. Győr lakosságának száma a 2014. augusztus 15-i adatok alapján több mint 100.000 fő.

 

A fentiek alapján a HVI vezetője a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

A HVI Vezetőjének hatáskörét a Ve. 307/E. § (1) bekezdése alapozta meg.

 

II.

 

A határozat a hivatkozott jogszabályhelyeken kívül a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 46. §-án, 48. § (3) bekezdésén és 74. §-án, a jogorvoslati figyelmeztetés a Ve. 208-210. §‑án, a 212. §-án, a 307/P. § (1) bekezdésének b) pontján, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet 7. § (1) bekezdésének c) pontján, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Győr, 2014. augusztus hó 18. napján

 

 

 

 

Dr. Lipovits Szilárd

HVI Vezető

 

 

 

A határozatot kapják:

1.) Irattár

2.) Jogi és Önkormányzati Osztály

 

1. számú melléklet

 

Egyéni választókerületi jelöltté váláshoz szükséges ajánlások száma

 

 

Egyéni választókerület száma

Választópolgárok száma a TEVK-ben (2014. augusztus 15-i állapot)

Választópolgárok számának 1%-a

Szükséges ajánlások száma

1.

6497

64,97

65

2.

6529

65,29

66

3.

6767

67,67

68

4.

6986

69,86

70

5.

6706

67,06

68

6.

6827

68,27

69

7.

6737

67,37

68

8.

7080

70,80

71

9.

6802

68,02

69

10.

7108

71,08

72

11.

6653

66,53

67

12.

6210

62,10

63

13.

6295

62,95

63

14.

7950

79,50

80

15.

4526

45,26

46

16.

4623

46,23

47

 

 

 

2. számú melléklet

 

Polgármesterjelöltté váláshoz szükséges ajánlások száma

 

 

A polgármesterjelöltté váláshoz szükséges ajánlások száma: 500.

Vissza
Fel
Normál